گزارش سومین نشست فصلی چسب و روکش وارناسا Varnasa

دسته بندی : اخبار مجموعه

بسم ﷲ الرحمن الرحیم

گزارش سومین دورهمی فصل بهار١٤٠١ وارناسا  PVC

سومين دورهمی بهاره وارناسا PVC  چهارشنبه ١٥ تير ماه ١٤٠١ در رستوران و كافی شاپ ديارا واقع در روف گاردن ايران مال برگزارشد .در اين جلسه ابتدا آقای مجيد حيدری با اشاره به اتفاقات چند ماهه اخير در سطح جهانی و تاثيرات تورمی ناشی از آن در كنار اصلاحات اقتصادی  دولت  رئيسی كه عوارض كوتاه مدت آن منجر به فشار  تورمی مضائف برپيكر اقتصاد ايران شده مقدماتی را مطرح كردند و ادامه دادند كه نتيجه اين تحولات بصورت كمبود شديد نقدينگی در بنگاه های اقتصادی بروز و ظهور پيدا كرده .از آن گذشته فراگير شدن كرونا در چين و تاخير طولانی در تامين چسب چالش ديگری بود كه  تكانه های شديدی به مجموعه وارد كرد .وی اين نشست را فرصت خوبی برای ارزيابی موقيعت وارناسا دربازار روكش و چسب وكيوم ، تبادل اطلاعات ، بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان، طرح انتقادات و پيشنهادات دانسته و خروجی آن را ترسيم نقشه راه كوتاه مدت و بلند مدت در نيل به سند چشم انداز و ماموريت سازمان قلمداد كردند.

در ادامه  بخش فروش آقای آزادی با اشـاره به آمارها و ارقام مسـتند در  CRM رشـد قابل تحسـين در حوزه روكش را مطرح كردند كه دربعضــی موارد ســه ماهه بهار ١٤٠١ با كل فصــول ١٤٠٠ برابری ميكنه . ايشــان در كنار مطرح كردن موفقيتها و ركورهای پی در پی درزمينه روكش به تلخی ها ، ناكامی ها و كم تجربه گی ها هم اشاره داشتند كه منجربه تجربه ها گرانقدر و دانشی شده كه قطع به يقين ميتواند كشـتی وارناسـا را چابكتر از تلاطم ها  و طوفان های اقتصـادی پيش رو برهاند . وی ادامه داد متاسـفانه مشـكلات كرونا و تاثيرمخرب آن درزنجيره تامين چسـب اين نهال پاگرفته را  دچار افت فروش جدی كرد ولی به لطف الهی و تلاش تيم فروش توانسـتيم بخشـی از هزينه ها رواز طريق فروش روكش تامين كنيم و برای اولين باردر سود روكش ركورد تاريخی بزنيم .

در انتها آقای آزادی با توجه به اضـافه شـدن دو همكار جديد در بخش فروش رويكرد واحد بازاريابی و فروش را توسـعه بازارهای فعلی  ازعمده فروشــی حداكثری به خرده فروشــی بيشــتر و فتح بازارهای جديد در قالب توليدهای بزرگ و مصــرف كنندهای نهايی عنوان كردند.

حضـور پرقدرت در بخش ١٣ صـدم در فصـل تابسـتان نويد بخش اخبار خوش برای وارناسـا اسـت كه خوشـبختانه با تحقيقاتی كه به كمك آقای اسماعيل ناصری  از پيش شده و حضور آقای صفری بعنوان نيروی مجرب  ١٣ صدم بايد شاهد ركوردهای جديدی  باشيم .

آقای امين حيدری بعنوان دومين سـخنران و به نمايندگی از آقای برزگران مدير وب سـايت مطالبی رو مطرح كردند. ايشـان با تشـكر از آقای برزگران بخاطر تحليل مختصر و مفيدی كه از آناليز سايت داشتند ابتداء به حضور پرقدرت و بلامنازع وارناسا در سئو سايت ، بازديد ١٣٠٠٠ نفری از وب سـايت كه در فصـل  رو بعنوان يك سـايت نسـبتا مرجع در صـنعت MDF اشـاره داشـتند و اينكه در بسـياری از كلمات كليدی در اين صـنعت با اختلاف فاحش در صـدر گوگل هسـتيم  و از اين رهگذرمراجعه كنندگان بزرگی همچون آريو ماشـين ، نوين چوب ،توليدی ها بزرگCNC و سـاير ماشـين آلات اين صـنعت  و حتی  وب سـايت ديوار بعنوان يكی از بزرگترين واسـطه های  فروش ديجيتالی كشــور علاقه مند  به همكاری با وارناســا هســتند . وی با تكيه به برندينگ خوبی كه از طريق وب ســايت در حال رخ دادن اســت ضــعف سـازمان  درنرخ پايين منجر به فروش اسـتعلام كنندگان وب سـايت را متوجه سـازمان فروش دانسـت و معتقد بود از اين پتانسـيل عظيم بايد بيشــتر بهره برد. البته آقايان اســماعيل ناصــری وآزادی معتقد بودند كه جنس استعلام گيرندگان در اكثر موارد با مخاطبين هدف ما متفاوت هسـت و ضـمن اذعان به ظرفيت بسـيار خوب وب سـايت وارناسـا ، لازم اسـت از طريق تنظيمات بيشـتر داخل سـايت و اطلاع رسـانی بهتر بتوانيم مخاطبين بيشتری از جامعه هدف رو به  بخش استعلام كيرندگان هدايت شوند.

بخش چالشـی جلسـه بعهده آقای شـريفی از امور مالی بود ، جايی كه همه به به و چهچه های واحد های ديگه بايد بعنوان شـاخص های دارائی های ثابت ، سرمايه در گردش و در نهايت گزارش سود و زيان در قالب ترازنامه فصل بهار سنجيده بشه . آقای شريفی با ارائه آمار فروش چسـب و روكش و مقايسـه سـود اين دو از جهاتی چسـب وكيوم  رو همچنان بعنوان گاو شـيرده سـازمان معرفی كردند و نقص در سـيسـتم تامين را  مهلكترين ضربه در ادوار گذشته ميدانستند . ايشان ضمن تقدير از زحمات واحد فروش در كسب درآمد از روكش در غياب چسب معتقد بودن بايد سـرمايه بيشـتری به  چسـب اختصـاص دهيم و روكش را بيشـتر از طريق دلالی ادامه دهيم و در زمان كمبود بازار و افزايش تقاضـا قيمت فروش چســــب رو بالاتر ببريم. وی ضــــمن  تاييد ركوردهای جديد و درخور تقدير  فروش در زمينه روكش در كل به عملكرد مالی سازمان در تامين  كالا و هزينه ،  مستحق كارت زرد و دريافت اخطار دانست .

در اينجا بحث بسيار داغ و چالشی شد و هر قسمت سعی كردند از عملكرد خود دفاع كنند.  مجيد حيدری و مسئول بخش  تامين كالا ازيك طرف  و تيم فروش در دفاعيات خود نكات مهم و كليدی را مطرح كردند. از منظر قضـــاوت عادلانه و منصـــفانه هر كدام دلســـوزانه و صـادقانه مشـكلات قسـمت خودشـون رو مطرح كردن. مسـئول بخش كالا در زمينه تامين به موقع و منظم چسـب  از حداقل ١٥ تن در ماه و روی آب بودن  ١٥٠ هزار متر روكش خبر داد كه ميتواند موتور محركه قوی برای وارناسـا  و  بسـياری از چالشـهای نقدينگی را برطرف كنند در عوض از واحد فروش خواسـت در تامين بازگشـت هرچه سـريعترسـرمايه جديت بيشـتری بكار برند تا  سـيكل تامين دچار وقفه نشـود. واحد فروش در جريان مشــكلات كلان ســازمان قرار گرفت ومواردی به شــرح ذيل در دســتور كار واحد بازاريابی و فروش در فصــل تابستان  قرار گرفت .

  1. با تغييراتی در اداره مديريت فروشگاه ،  پرسنل  باتجربه و خبره  بتوانن  بيشتراز معمول بيرون از فروشگاه  حضور داشته باشند
  2. ايجاد ارتباط بيشتر با مصرف كنندگان نهايی و دوبرابر كردن خريداران جزء
  3. اختصاص بيشتر از ٧٠% سفارشات خارجی درزمينه روكش به ١٣% و مابقی به سوپرمات و محدود به رنگها و طرح های خاص با نقد شوندگی بالا و سود قابل ملاحظه
  4. هدايت ساير روكشهای معمولی مورد نياز از تامين خارجی به خريد  داخلی
  5. خانه تكانی در انبار و فروش كليه روكشهايی كه بيشتر از دو ماه در انبار رسوب كردن
  6. اولويت بيشتر به نقد فروشی و يا حداقل در كوتاه مدت كمتر از يكماه
  7. تبديل هر چه بيشتر فعاليت ها به رويه و فرآيند در جهت افزايش بهره وری از نيروی انسانی و در نهايت فروش

اين نشــســت پر از نكته و درس بود برای تصــميم گيرندگان و مجريان. وارناســا محيطی كه همه احســاس تعلق به اون  دارن و  خالصــانه  تلاش ميكنن كه ثمره تلاش و زحمت شـون مسـتقيم در رشـد  و توسـعه فردی ورفاه خانواده  هاشـون لمس كنن. در اين پنج سـاله وارناسـا به رشـد و بالندگی خوبی رسـيده وبا توكل به خداوند متعال به كمك نيروی انسـانی مجرب ، پتانسـيل حضـور در چين ، پيشـرو بودن در اسـتفاده از دانش بازاريابی و فروش وبكارگيری از  تكنولوژی روزدر بس تر سخت افزاری و نرم افزاری  ، آينده ای درخشان و راهی پر چالش دارد.

آقای اسماعيل ناصری ، محسن صفری و محمد پشندی هر كدام نكاتی را مطرح كردند كه برای تصميم گيرندگان سازمان  خيلی مفيد و موثر بود.

صرف چای ، قهوه و  شام توام با شوخی های  سازمانی و خط و نشان كشيدن های واحد فروش برای واحد بازاريابی و واحد مالی در كنار خريد يادگاری پايانی خوش خاطره در بستن بررسی پرونده عملكرد بهار و آغازی پر از اميد به خداوند رزاق  و تلاش تيمی مستمر و با هدف ،  برای ارائه كارنامه درخشان فصل  تابستان ان شاء ﷲ  در دورهمی ١٠ مهر ١٤٠١ خواهد بود . بنظر مياد واحد مالی بايد خودش رو برای پس گرفتن كارت زرد و دادن كارت تقدير و شايستگی به تيم فروش  آماده كنه . آمار و ارقام و نمودارهای سپيدار بهترين حكمبين واحد مالی و واحد فروش است

و من یتوکل علی ﷲ فهو حسبه من ﷲ توفیق  ١٦ مهر ١٤٠١ 

 روبط عمومی وارناسا PVC

نظرات کاربران